Zakon o privatnom obezbeđenju

Informacije u vezi zakona o privatnom obezbeđenju

INFORMACIJE U VEZI ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Zakon o privatnom obezbeđenju, iz novembra 2018. propisuje SVE aktivnosti vezane za Privatno Obezbeđenje (PO), detalje reguliše Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava:  

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/8e7119fd-5990-4956-a70d-1d7992c8000d/Pravilnik_poslovi+tehn.+zast.+i+korisc.tehn.+sredst.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mZrUBMf

Izradu dokumentacije: Akt o proceni rizika u ZLIP, projekat, plan, ugovore o montaži i održavnju, montažu, održavanje i servis po Zakonu o Privatnom Obezbeđenju (PO) mora da uradi firma sa odgovarajućim LICENCAMA za poslove Privatnog Obezbeđenja.

Kad je u pitanju objekat (privatni, poslovni ili javni), i postoje sistemi tehničke zaštite (video obezbeđenje, alarmni sistem, GPS praćenje, kontrola pristupa sa evidencijom), potrebno je sledeće:

 1. Akt o Proceni Rizika u Zaštiti Lica, Imovine i Poslovanja (za mala, srednja i velika preduzeća),
 2. Projekat sistema tehničke zaštite je obavezan ukoliko je objekat svrstan u I, II ili III kategoriju rizika,
 3. Plan sistema tehničke zaštite i grafički prikaz,
 4. Ugovor o montaži sistema tehničke zaštite,
 5. Ugovor o održavanju,
 6. Korisnik ima obavezu da održava sistem u ispravnom stanju, i dužan je da svaki kvar prijavi odmah, a najkasnije u roku od 48 sati,
 1. Korisnik je dužan da čuva video zapise najmanje 30 dana i da na zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku,
 2. Obaveštenje – nalepnica, istaknuta na vidnom mestu, da je objekat pod video nadzorom,
 3. Licencirani izvođač je u obavezi da MUP-u prijavi sistem video nadzora montiran na javnoj površini, najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja ugovora,
 4. Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati Zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji,
 5. Korisnik je u obavezi da čuva dukumente privatnog obezbeđenja (Akt o proceni rizika, Plan sistema tehničke zaštite, Ugovor o montaži, Ugovor o održavanju sistema tehničke zaštite, priloge, uputstva opreme) u sigurnoj kasi. Ova dokumenta su poslovna tajna.

Stavke gore navedene 1 i 2, nisu potrebne ukoliko je korisnik fizičko lice ili firma koja je svrstana u mikro preduzeće.

Licence koje poseduje naša firma možete pogledati na linku ispod.

https://blackwhite.co.rs/licence/

Potvrde o usaglašenosti za našu robu, na linku ispod

https://blackwhite.co.rs/potvrde-o-usaglasenosti/

Upozoravamo Vas da su kazne predviđene ovim zakonom izuzetno visoke (po našem mišljenju, preterane).

Zakon možete pogledati na sajtu MUP-a. http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/a01cec0c-3612-4d29-8479-0803c68bf1bb/zakon+o+privatnom+obezbedjenju-lat.pdf?MOD=AJPERES&CVID=msRSUkw

Naša firma se bavi video nadzorom više od 20 godina. U želji da zaštitimo interese svojih poštovanih saradnika i kupaca, sve usluge potrebne da se ispoštuje ovaj zakon, Black White d.o.o. nudi po izuzetno niskoj ceni.