Garancija kvaliteta i uslovi

Uslovi korišćenja

Poštovani posetioci,
U nastavku teksta definisani su uslovi korišćenja koja podrazumevaju pravila pri kupovini kojim obezbeđujemo visok kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca. Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao, odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013) i zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja), „Black White“ d.o.o. posluje prema sledećim odredbama:

Opšti uslovi

1.Nakon prijema porudžbine putem sajta, u obavezi smo da telefonskim putem izvršimo potvrdu porudžbine.
2.Paket bez direktne potvrde porudžbine telefonskim putem može biti poslat samo u slučajevima naših redovnih kupaca koji nisu fizička lica i kada se celokupna konverzacija obavlja putem elektronske pošte, a uplata porudžbina se vrši putem računa.
3.Naša obaveza je da naručeni proizvodi budu isporučeni u ispravnom stanju, sa karakteristikama opisanim na stranici proizvoda i u predviđenom roku.
4.U slučaju bilo kakve promene, dužni smo da kupca o tome obavestimo prilikom telefonske potvrde porudžbe.
5.Sve eventualne promene, osim promena vezanih za isporuku paketa, ne odnose se na potvrđene narudžbine.

Načini plaćanja:

Gotovinski (POUZEĆEM)
U slučaju gotovinskog plaćanja nakon potvrde porudžbine roba će Vam biti poslata kurirskom službom, a Vi ćete je platiti kuriru prilikom preuzimanja.

Uplatnica

Plaćanje uplatnicom podrazumeva da porudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobićete putem e-maila neposredno nakon potvrde porudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu isporuke, Vi snosite troškove dostave prema važećem cenovniku kurirske službe.

Nalog za prenos (Virmansko plaćanje)

Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na nalogu za prenos dobijate putem e-maila od strane naših kolega nakon potvrde porudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu isporuke (što može biti Vaša adresa, adresa Vaše firme…), Vi snosite troškove dostave prema važećem cenovniku kurirske službe.

Kako se vrši isporuka?

Isporuka se vrši putem Royal expressa ili neke slične kurirske službe, na adresu koju ste naveli prilikom poručivanja. Ukoliko prilikom isporuke ne budete kod kuće, u firmi… dobićete obaveštenje da Vas paket čeka kod kurira ili ćete biti pozvani na Vaš mobilni telefon. U tom slučaju Vas molimo da ga što pre preuzmete, jer će kuriri paket automatski vratiti u naš prodajni objekat posle par dana stajanja u njihovom magacinu.

Koji je rok isporuke?

Najčešce se porudžbine isporučuju u roku od 3 radna dana po potvrdi porudžbine. U slučaju da proizvoda trenutno nema na stanju o roku isporuke bićete obavešteni telefonskim putem ili putem e-mail adrese koju ste naveli na obrascu za naručivanje.

Obaveštenje o postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe

Zakonom o zaštiti potrošaca Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Garantujemo za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.
U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu nam možete vratiti o našem trošku kurirskom službom.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na blackwhitezr@hotmail.com

Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

-telefonom na broj 023/510-441
-pismenim putem na adresu „Black White“ d.o.o., Ive Lole Ribara 49, 23000 Zrenjanin
-elektronskim putem na e-mail adresu: blackwhitezr@hotmail.com, odnosno na trajnom nosaču zapisa.
Uz reklamaciju potrebno je da dostavite račun na uvid ili drugi dokaza o kupovini (kopija računa, fiskalni i sl.)
Nakon prijema reklamacije o prijemu iste obavestićemo Vas pisanom potvrdom ili elektronskim putem, pri čemu ćete biti obavešteni o broju pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem dobićete odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.
Uz Vašu saglasnost postupićemo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.
Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestićemo Vas uz navođenje roka u kome je reklamaciju moguće rešiti, uz Vašu saglasnost, i evidentiranje u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost da nam dostavite ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Reklamacije na oštecenja u transportu

Sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji Vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Ukoliko uočite oštećenje paketa: -Nemojte potpisati prijem pošiljke.
-Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
-Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
-Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zakljucili da je došlo do oštećenja u transportu, dobili ste proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu, dobili ste oštećen ili neispravan proizvod sačuvajte originalnu ambalažu, uslikajte proizvod i kontaktirajte nas putem e-maila ili telefonom.

Pravo potrošaca na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosacu zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošacu obrazac za odustanak od ugovora.

Obrazac za odustanak od ugovora. Preuzimanje.

POVRAĆAJ NOVCA

Po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišcenom stanju i bez oštećenja, kupcu će se izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišcenjem drugog sredstva plaćanja.
U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

Obaveze potrošaca u slučaju odustanka od ugovora:
U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu naše firme, Ive Lole Ribara 49, 23000 Zrenjanin.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na pošti i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Za svako korišcenje preko toga potrošac će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaca, kupac snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen nakon prijema robe.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa Članom 30. stav 4. ili Članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Isporuka robe ili pružanja usluga cija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak.

Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošaca ili jasno personalizovane.

Isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

Ugovora kojima potrošac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovodenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu:

Usluge transporta robe

Privatnost podataka

Za uspešnu obradu Vaše porudžbine potrebni su nam Ime Vaše firme (ili vaše ime), ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, e-mail, telefon, broj telefona. Ovi podaci potrebi su nam da Vam isporučimo željenu robu, da stupimo u kontakt sa Vama, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbe.
Za servis e-mail novosti i obaveštenja, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.
Naša je obaveza da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim uslovima i pravima na ovoj strani.
Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i važe za porudžbine nastale nakon tog momenta.